Journal archive for Google Scholar Robot!

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیVolume 8, Number 15 (2018-8)


The effect of dual-task training on balance of elderly women: with the motor and cognitive approach
اثر تمرین تکلیف دوگانه بر تعادل زنان سالمند: با رویکرد تکالیف شناختی و حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethics in Handball: Investigating the Sportspersonship of Premier League Players
اخلاق در هندبال: بررسی منش ورزشی بازیکنان لیگ برتر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of organizational citizenship behavior on the customer-oriented in sport facilities
تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مشتری گرایی در اماکن ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان
سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 10 sessions mental training compared with physical training on foot joints and accuracy of soccer penalty kick
تاثیر 10 جلسه تمرین ذهنی در مقایسه با تمرین عملی بر دامنه حرکتی مفاصل پا و دقت در ضربه‌ی پنالتی فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cognitive functions on feedback request strategy and learning of a perceptual motor task
تاثیر کارکردهای شناختی بر راهبرد درخواست بازخورد و یادگیری سرویس بلند بدمینتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between decision making styles of coaches with player’s burnout of the Iranian Premier League
رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری مربیان با میزان تحلیل‌رفتگی بازیکنان لیگ‌های‌ برتر والیبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECTIVENESS OF SELECTED PSYCOLOGICAL INTERVENTIONS ON REDUCING COMPETITIVE STATE ANXITY OF ATHLETES
اثربخشی منتخبی از مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between Emotional Intelligence and Sport Orientation of Male Athletes of Confrontational Sports and non_ Confrontational
رابطه بین هوش هیجانی با جهت گیری ورزشی مردان ورزشکار در رشته های برخوردی و غیر برخوردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Attitudinal and Behavioral loyalty of Esteghlal and Persepolis Fans by Considering the Team Quality :A Case Study of Female Students in Tehran Universities
پیش‌بینی وفاداری هواداران زن پرسپولیس و استقلال توسط کیفیت تیمی: مطالعه‌ی موردی دختران دانشجوی دانشگاه‌های تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2018-2)


Recognition of professional competence of physical education teachers with grounded theory approach
شناسایی صلاحیت حرفه ای ضروری معلمان تربیت بدنی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between motor proficiency with body mass index and nutritional status in healthy boys 10-14 years old
تأثیر شاخص‌های توده بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران 14-10 سال شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Basic Gymnastic Exercises in Environments with Different Colors, on Static and Dynamic Balance
مقایسه تأثیر تمرینات پایه ژیمناستیک در محیط با رنگ‌های متفاوت بر تعادل ایستا و پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison effect implementation methods physical activity outside of class on some of physical fitness factors of boys students
مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Work Ethics and Satisfaction of Event Volunteers
ارتباط اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رویدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety level among Iranian football referees: The role of self-consciousness and coping styles
سطح اضطراب داوران فوتبال ایرانی: نقش خودآگاهی و سبک‌های مقابله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Brand Personality dimensions and Consumer’s Loyalty to Sports Brands in Rasht city
رابطه بین ابعاد شخصیت برند و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2017-4)


Determining the validity and reliability of the Persian version of Infant movement motivation questionnaire (IMMQ) for 3 to 11 month children
تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال 3 تا 11 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and prioritizing barriers to sponsorship of private companies of sport of champions
شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت‌مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing, Construction and Accreditation "Human motion analysis instrument based on joints angles in sagittal plane"
طراحی، ساخت و اعتبارسنجی "ابزار تحلیل حرکت انسان بر پایه سنجش زوایای مفصلی در صفحه ساجیتال"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of motivational covert and overt self-talk on basketball free throw skill learning in adults
تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The factorial structure of the Self- Regulation Questionnaire in College Physical Education Class (SRQ-PE)
بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی در کلاس تربیت بدنی دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levels Motivation and Reasons Success and Failure of Elite and Sub-Elite Female Athletes in Individual Sports
بررسی سطوح انگیزشی و دلایل موفقیت و شکست بانوان ورزشکار نخبه و زیرنخبه ورزش‌های انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the problems of women coaches’: Case study of Arak sport bodies
مشکلات مربیان زن: مطالعه موردی هیات های ورزشی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2017-3)


The Relationship between Work Ethics and Satisfaction of Event Volunteers
ارتباط اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رویدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prediction of knowledge Management through Organizational Culture in some of sports organizations
پیش‌بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در منتخبی از سازمان‌های ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commitment in Women's Football Pro League of Iran
تأثیر جهت‌گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of skill level on variability of intra limb coordination and control variables in top spin strike
تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام‌ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ تاپ اسپین تنیس روی میز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between passion to physical activity and life satisfaction in male students: The Dualistic Model of Passion (DMP)
ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت بدنی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان پسر: رویکرد دوگانۀ اشتیاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of vision and amount of practice on accuracy and kinematic of dart throwing “Study of the specificity of practice hypothesis”
تاثیر بینایی و مقدار تمرین بر دقت و کینماتیک پرتاب دارت: مطالعه فرضیه اختصاصی تمرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategy of adventure sports development in Sanandaj city by SWOT analysis
راهبرد توسعۀ ورزش‌های ماجراجویانه در شهر سنندج با استفاده از تحلیل SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Managerial Changes on Performance of Football Clubs in Iranian Premier League
تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Analysis of the Retirement Decision Inventory for Iranian Elite Athletes
تحلیل عاملی فهرست دلایل تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2016-9)


Identifying Iranian sport Human brand characteristics and the rate of social acceptance of it in the internal products marketing of Iran
تعیین ویژگیهای برند انسانی ملی در ورزش و میزان مقبولیت اجتماعی آن در بازاریابی محصولات ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Employee’s Readiness( Ability and Willingness) with Effectiveness of Sport Federations
ارتباط آمادگی(توانایی و تمایل)کارکنان فدراسیون های ورزشی با اثربخشی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction of the Functions of National Media for the Development of Recreational Sports: Strategies and Guidelines
بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش‌های تفریحی: ارائه راهبردها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fan reaction to the club's social responsibility: a case study of selected team of Iran's Football Pro League
واکنش هواداران به مسئولیت اجتماعی باشگاه : مطالعه موردی تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Support Behavior of Physical Education Teachers and motivation of Student in Physical Education Activities
رابطه رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت بدنی و بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های تربیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Satisfaction & the Intention of Re Attendance Customers Through Service Quality Components in Sport Clubs: Study of Body Building Clubs
پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of visual context hypothesis on especial skills in the favorite location of experienced players
بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sport success and kinesthesia in male athlete college students of the age 19 to25
ارتباط بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان پسر ورزشکار 19 تا 25 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predication of Competition Result of Judo Players on the Basis of Emotional Intelligence
پیش بینی نتیجه مسابقه جودوکاران رقابتی بر حسب هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 10 (2016-1)


A Structural Model for the Effect of Psychological Capital on Organizational Citizenship Behavior
مدل یابی ساختاری تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influential factors on the quality of electronic service in sport from Esteghlal club fans point of view
عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات رسانی الکترونیکی در ورزش از دیدگاه هواداران باشگاه استقلال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of influencing factors on health ways usage in different points of Urmia city (with emphasis on using of body fitness units in parks)
تحلیل عوامل موثر بر کاربری مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه ( با تأکید بر استفاده از دستگاه های بدنسازی پارکها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of influencing factors on health ways usage in different points of Urmia city (with emphasis on using of body fitness units in parks)
تحلیل عوامل موثر بر کاربری مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه ( با تأکید بر استفاده از دستگاه های بدنسازی پارکها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sport retirement
بازنشستگی ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing Effective Factors on Recruiting Volunteers in Sport for All
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Talent Identification Factors and Talent Education Development on Track & Field's Athletes in Iran
بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of the Talent Identification Factors and Talent Education Development on Track & Field's Athletes in Iran
بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Sports Perfectionism and Competitive Anxiety in Women's National Karate Team
رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relation Between Sports Perfectionism and Competitive Anxiety in Women's National Karate Team
رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Choking under pressure in tennis serve performance: An attentional demand explanation
انسداد ناشی از فشار در اجرای سرو تنیس: توضیح مبتنی بر نیازهای توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Instructional and Motivational Self-talk on the Pattern of Coordination and Accuracy of Basketball free throw
تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر الگوی هماهنگی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 9 (2015-4)


Designing effective commercialization mechanisms for football clubs in Iran
طراحی سازوکار مؤثر تجاریسازی باشگاههای فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Motivation Role on Team Identity of Football Fans in Sistan and Baluchestan University
بررسی نقش انگیزه بر هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه سیستان وبلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The situation expression of sport tovrism marketing indices form sport andtoorism experts view in west Azerbaijan province
تبیین وضعیت شاخصهای بازاریابی گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of sport for all in Iran, with Application of Structural Equation Modeling
تحلیلی بر ورزش همگانی ایران با کاربرد مدلیابی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting loyalty of the purchase decision makers and players to the brand sports apparel of the Premier League football clubs
عوامل مؤثر بر وفاداری تصمیمگیرندگان خرید و بازیکنان به نام تجاری پوشاک ورزشی درلیگ برتر فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A measurement tool standardization of beliefs in advertising through sport
استانداردسازی ابزار اندازهگیری باورپذیری تبلیغات ازطریق ورزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumer Nationalism and its relation with Patriotism and World mindedness in Assessment of Domestic and Foreign Sporting Goods
ملی گرایی مصرفی و رابطه آن با وطن پرستی و جهانگرایی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of drug therapy, motion-perceptual exercises and their combination on attentive functionin in children age 6-12 with attention deficit hyperactivity disorder
مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تمرینهای ادراکی- حرکتی و درمان ترکیبی بر 21 ساله با اختلال کمبود توجه- بیشفعالی - کارکردهای توجهی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of distance of attentional focus on accuracy, effectiveness, and perception of performance in volleyball jump serving of elite players
تأثیر فاصله کانون توجه بر دقت، اثربخشی، و ادراک از عملکرد در اجرای مهارت سرویس پرشی بازیکنان حرفهای والیبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of increasing distance of external focus and preference on performance accuracy in dart throwing
تأثیر افزایش مسافت توجه بیرونی و ترجیح افراد بر دقت اجرای پرتاب دارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Intelligence Quotient, Motor Fitness and Anthropometric Characteristics with Skills Learning Stages in Basketball
ارتباط بین بهرۀ هوشی، آمادگی حرکتی و ویژگیهای آنتروپومتریکی با مراحل یادگیری مهارتهای پایۀ بسکتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 8 (2015-3)


The role of job satisfaction in relationship between organizational culture and turnover intention in sport federations
نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی با تمایل به ترک شغل در فدراسیون‌های ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Motivational Climate and Player’s Satisfaction in Tehran Futsal Primer League
رابطه بین جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر فوتسال تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Factors affecting on Attracting of customer's satisfaction from Iran's sport stores based on Kano satisfaction model
بررسی عوامل مؤثر بر جلب رضایت مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی کشور ایران با استفاده از مدل رضایت‌سنجی کانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study of Olympic education in Iran and selected countries
مطالعه تطبیقیِ آموزش المپیک در ایران و کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between conflict management styles and performance of national sport federations heads
ارتباط میان سبک‌های مدیریت تعارض و عملکرد سازمانی رؤسای فدراسیون-های ورزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of advertising appeal type on pleasure and consumers’ arousal in sport service
تأثیر نوع جاذبه تبلیغی بر لذت و انگیختگی مصرف‌کنندگان در خدمات ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between School Organizational Climate and Job involvement of Physical education Teachers in City of Rasht
رابطه جو سازمانی مدرسه و دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی مدرسه‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship among transformational and transactional leadership styles and personality of Physical education (P.E) faculty manager`s in Iranian universities
رابطه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا با شخصیت مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal distribution of attentional demands during a tennis serve
زمان‌بندی توزیع نیازهای توجه در اجرای سرو تنیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey about individuals motives of participation intention in sports activity (Experimental test of the theory of planned behaviour)
بررسی انگیزه‌های افراد از قصد مشارکت در فعا لیت‌های ورزشی (آزمون تجربی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effect of Age and Object Location on the Hand Selection in the Reaching Task
مقایسه تأثیر سن و مکان شیء بر انتخاب دست در تکلیف دسترسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Do pre-performance routines have a role in free throws accuracy of basketball players?
آیا روتین‌های پیش از اجرا نقشی در دقت پرتاب‌های آزاد بازیکنان بسکتبال دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 7 (2014-8)


The Application of BSC Approach in Performance Evaluation of the Physical Education Offices of Iranian Universities
به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of spending the leisure time for Iranian Individuals with visual impairments students with emphasis on physical activities
چگونگی گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان نابینای ایران با تأکید بر فعالیت‌های بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Communicational Model of Organizational Learning Capabilities and Organizational Performance of Sport and Youth Offices of Iran's Northern Provinces
مدل ارتباطی قابلیت‌های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی اداره‌های ورزش و جوانان استان‌های شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Dimensions of Learning Organization in Sport and Youth Head Offices of Western Provinces of Iran
اولویت‌بندی ابعاد سازمان یادگیرنده در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان-های غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Quality of Physical Education in Part time and Conventional Educational Systems in Ardabil Province
مقایسه کیفیت آموزشی رشته تربیت‌بدنی در دو نظام آموزش حضوری و نیمه-حضوری در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting brand loyalty sports apparel purchase decision makers in the Premier League football clubs
عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به نام تجاری پوشاک ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Perceived Organizational Justice & Job burnout and Intent to leave the Profession of the staff in Tehran Province Directorate of Youth and Sports
ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک‌شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description and Analysis of Performance, Potential and Efficiency of Iranian football pro- league by Data Envelopment Analysis
مطالعه تحلیلی عملکرد، پتانسیل و کارآیی تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران با روش تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Five Personality factors and Burnout in Female Aerobics Coaches of Esfahan
ارتباط عوامل پنج‌گانه شخصیت با تحلیل‌رفتگی شغلی در مربیان زن ایروبیک شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Emotional Intelligence and Staff’s Organizational Citizenship Behavior in Sport and Youngs Organization of Khorasan-e Razavi
ارتباط هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effect of skilled, non-skilled and point-light technique model on learning and performance of basketball shot
مقایسه اثربخشی مدل ماهر، غیرماهر و مدلِ نقاطِ روشن در یادگیری و اجرای شوت بسکتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of age and three different feedback receiving on a hand movement pattern
اثر سن و سه شیوه متفاوت بازخوردی در یادگیری یک الگوی حرکتی دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 6 (2014-3)


Examining and prioritizing the dimensions of organizational justice of administration of sport and youth of Tehran province
بررسی و اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship among servant leadership style, team effectiveness, and team performance in the Iranian men's Volleyball pro-league teams
ارتباط بین سبک رهبری خدمت‌گزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیم‌های والیبال لیگ برتر مردان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between perception of power bases sport federations' presidents and employees' effectiveness
ارتباط ادراک از پایگاه‌های قدرت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی با اثربخشی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison among fans loyalty motivations, supportive career and attendance in popular soccer pro-league clubs
مقایسه انگیزه‌های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه‌های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship among coaching behavior, achievement motivation and team players performance of Iranian Handball pro-league
ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر هندبال کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between trust in leadership and athletic performance in selected sports (Gymnastics, Diving and Wushu)
رابطه اعتماد به رهبری با عملکرد ورزشی در منتخبی از رشته‌های ورزش قهرمانی (ژیمناستیک، شیرجه و ووشو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the obstacles to effective strategy implementation in Iran sport system based on analytical hierarchy process (AHP)
رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the efficiency of provincial administrations of the ministry of sport and youth by using data envelopment analysis
تعیین میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of efficiency of religious orientation model in predicting flow experience in physical education students
بررسی کارآیی جهت‌گیری مذهبی در پیش‌بینی تجربه شیفتگی دانشجویان تربیت‌بدنی با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the validity and reliability of perceived motivational climate in sport questionnaire-2 (PMCSQ-2) for Iranian athletes
بررسی روایی و پایایی نسخه 2 پرسش‌نامه فضای انگیزشی ادراک‌شده در ورزش (PMCSQ-2) برای ورزشکاران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between psychological skills and injuries severity of Tehran teams soccer players participating in premier league of Iran
ارتباط مهارت‌های روانی با شدت آسیب‌های بازیکنان فوتبال تیم‌های تهرانی لیگ برتر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using computer games on learning free throw Basketball skill and comparison with skilled and learning pattern
تأثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و مقایسه با الگوی ماهر و درحال یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 5 (2013-4)


The relationship between perceptions of organizational justice with job satisfaction and organizational commitment of personnel in I.R.I. physical education organization
ارتباط ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of service quality, customer satisfaction and loyalty with future intention for participation of fitness centers (Case study Rasht Township)
ارتباط کیفیت خدمات، رضایت‌مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی: شهرستان رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of indoor sport facilities and equipments of general administration of physical education and education ministry with standards in terms of safety and hygiene in Hamedan province
مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Factors Affecting on Sport Spectators` Attendance among Football, Basketball and Volleyball Professional Leagues in Iran
مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of the Organizational culture Assessment Instrument (OCAI) based on the Competing Values Framework Model (CVF) within Iranian Sport Organizations (Federations)
اعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) برمبنای مدل چارچوب ارزش‌های رقابتی (CVF) در سازمان‌ها (فدراسیون‌ها)ی ورزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personal and Organizational Time Management Skills of Managers of P.E in Khuzestan Province
ارتباط مهارت‌های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت-بدنی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Current Status of Iranian Universities Intramural Sport Programs with ten year ago
مقایسه وضعیت موجود برنامه‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌های ایران با ده سال قبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between transformational and transactional leadership styles with conflict management strategies among Iran futsal pro-leagues coaches
ارتباط بین سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا با راهبردهای مدیریت تعارض مربیان لیگ‌های برتر فوتسال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of coping strategies and performance–goal discrepancy (PGD) with positive and negative effects in sprinter runner of Iranian university students
رابطه راهبردهای کنارآمدن و ناهمخوانی عملکرد-هدف (PGD) با عاطفه مثبت و عاطفه منفی در دانشجویان دونده سرعتی دانشگاه‌های سراسر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Course of Psychological Skills Training (PST) Program on Selected Mental Skills and the Performance of Teenager Female Taekwondo Athletes of Iranian National Team
تأثیر یک دوره برنامه تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر مهارت‌های ذهنی منتخب و عملکرد تکواندوکاران نوجوان زن تیم ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Athletics impulsively traits: A comparison between contact and noncontact sports
ویژگی‌های تکانش‌گری ورزشکاران رشته‌های برخوردی و غیربرخوردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specify the especial skill in backhand short badminton serve: A challenge to schema theory
تعیین مهارت برجسته در سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون: چالشی در نظریه طرحواره اشمیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-3)


The comparative study of barriers of sport participation among athletes and non-athletes’ female teachers in Hamadan, using Crawford hierarchical barriers (case study of female teachers in Hamadan)
تجزیه و تحلیل تطبیق‌پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن ورزشکار و غیر ورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد) :مطالعه موردی دبیران شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of changing coach on team’s performance in Iran’s Football Pro-League
تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Competitive Balance in Iran’s Football Pro League
تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Organizational Effectiveness in Selective Sporting Federations
بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون های منتخب ورزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Culture and Organizational Entrepreneurship in Physical Education Headquarter of Tehran
رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between organizational culture with knowledge management effectiveness and organizational effectiveness among selected sport organizations of Iran
ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان های ورزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between principals’ leadership styles and motivational needs of the physical education teachers based on McGregor’s theory
ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریۀ مک گریگور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestations of Sufism, Chivarly, and Shia Religion in Ancient Sport and Gymnasium of Iran
جلوه های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three Types of Training Environments (Competitive, NonCompetitive and Combined) on Acquisition and Retention of Open and Closed Skills
تأثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-control feedback on the learning of generalized motor program and parameters during physical and observational practice
اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of task complexity with using the number of practice trails
ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش های تمرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sport Commitment Model Test Scanlan and Simons in Taekwondo
آزمون مدل تعهد ورزشی اسکن لن و سیمون در تکواندو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-9)


The Relation ofAutonomy-Supportive Behaviors of Coaches withSelf-Determined Motivation and Sport Commitment of EliteFemale Players inHandball League
ارتباط رفتارهای حمایتی- خودپیروی مربیان با انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran
تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Motivational Climate, Psychological Needs Satisfaction and Self-Determined Motivation in Youth Male Athletes
جو انگیزشی ادراک شده، خشنودی از نیازهای روانشناختی و انگیزش خودمختاری در ورزش کودکان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship and Comparison between Perfectionism andMood States of Team and Individual Sports Athletes
تعیین ارتباط و مقایسه کمالگرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزشهای تیمی و انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Procedures AugmentedFeedback Presentation (after Successful and Unsuccessful Trials), on Learning and Error Detection Capability, in Force-Produce Task
تأثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوششهای موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Physical Skill, Cognitive, and Affective Needs of Female Students in Physical Education Curriculum
مقایسه نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش‌آموزان دختر مدارس ایران در درس تربیت بدنی و ورزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Coach's Leadership Styles and Group Cohesion in Teams Participating in the 10thDomestic Universiade (Male Students)
رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور (1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Excellence and Organizational Commitment in Physical Education General Offices of Iran's Selected Provinces
رابطه تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استانهای منتخب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Various Practical Conditions (the Interaction of Organization and Distribution of Practice), Individual Characteristics and Task Difficulty Level on Determination of the amount of Practice (Repetition, Passage of Time) for Acquisition of Fine Motor Skills
تأثیر شرایط تمرینی مختلف (تعامل سازماندهی و توزیع پذیری تمرین)، ویژگی های فردی و سطح دشواری تکلیف بر تعیین مقدار تمرین (تکرار، گذشت زمان) برای اکتساب مهارت حرکتی ظریف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Attitude, Organizational Structure and Organizational Climate with Information Technology Diffusion among Selected Sport Organizations in Iran
ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فنآوری اطلاعات در سازمانهای منتخب ورزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of training and Fitness Education on the Health-Related Physical Fitness Factors in Adolescent Students: Evaluating the Mediating Role of Knowledge and Internal Motivation
اثر تمرین و تعلیم مفاهیم آمادگی بر عوامل آمادگی جسمانی در دانش آموزان نوجوان: نقش واسطه ای دانش و انگیزش درونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-3)


The Relationship among Job Satisfaction, Organizational Commitment and Internal Service Quality in Selected Federations
ارتـباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Course of Attention during a Volleyball Jumping-Serve Using a Dual-Task Paradigm
تعیین نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش تکلیف دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Perceived Coaches’ Leadership Behavior on Motivational Climate and Athlete Satisfaction of Women Taking Part in Basketball Super League of Iran
اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Blocked, Random, and systematically Increasing Practice Schedules on Learning of Various Basketball Pass
تأثیر آرایش تمرینی مسدود، تصادفی و فزاینده نظامدار بر یادگیری پاس بسکتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sport Entrepreneurship: A Recent Approach in Entrepreneurship and Sport Management
کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Relationship between the Workaholism and the Work Life Quality of Physical Education Instructor of Universities in Iran
ارتباط بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری استادان تربیت بدنی دانشگاههای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between the Styles of Conflict Management and the Quality of Dyadic manager-employee Communication in Sport Organizations. A Case Study in Mazandaran Province
ارتباط سبکهای مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند در سازمانهای ورزشی، مطالعه موردی در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Creative Leadership Styles Chiefs Sport Committees in Ghom Province with Caution to Their Leadership styles (Transformational, Transactional and People Oriented)
بررسی سبک رهبری خلاق مسئولان هیئتهای ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحولگرا، عملگرا و مردممدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coaching Behaviors on Coaching Efficacy and Team Dynamic of Volleyball Pro-League Players in Iran (2009)
تأثیر رفتارهای مربیگری برکارایی (کارآمدی) مربیگری و پویایی تیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of External and Internal Focus of Attention on Shot Put Skill
تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-9)


Social Capital Role on Sport Consumption (Spectating): The Study in Yazd City Youth
نقش سرمایه اجتماعی بر مصرف ورزش (تماشای ورزش) مطالعۀ جوانان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Transformational and Transactional Leadership Styles with Organizational Commitment of Physical Educators
رابطه سبک های رهبری تحولگرا و عملگرای مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization
ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of attention direction variation by instructional self-talk on performance and learning of Basketball free throw in young female students
اثر تغییر جهت توجّه با استفاده از خودگویی آموزشی بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دختران جوان دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Emotional Intelligence with psychological skills in Female Athletes
ارتباط بین هوش هیجانی و مهارتهای روانی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect 0f Resistance training program on physical self concept and body function of boys with cerebral palsy at age of 13-18 years
اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر خودپندارۀ بدنی و کارکرد بدنی پسران 13 تا 18 سالۀ فلج مغزی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of type of attentioal instruction and increasing frequency on relative phase stability of coordination bimanual movements
تأثیر نوع دستورالعمل توجهی و افزایش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگ دودستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles