دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 30-17 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه محقق اردبیلی
2- دانشگاه خوارزمی
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده:   (2850 مشاهده)
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1361 kb]   (936 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1392/10/11 | پذیرش: 1393/4/12 | انتشار: 1399/9/10

فهرست منابع
1. 1. Khodadad HH, Roosta A, Khalili SV. Advertising (Theoretical and practice approach). Tehran. Negah danesh; 2018. (in Persian).
2. Nikzad F, Ardakani S, Tabatabaei NM. Analytical comparison of Technology Acceptance Model and theory of reasoned action about mobile advertising acceptance. Journal of New Marketing Research. 2014; 3(4): 181-196.
3. Sjjadi SN, Omidi AR, Zare GH. the relationship between the use of sports images in advertisement and the consumer's behavior. Harakat. 2008; 34(34): 83-93.
4. Burns K S. Attitude toward the Online Advertising Format: a Reexamination of the Attitude toward the Model in an Online Advertising Context, the Florida State University; 2003. 180p.
5. Fathi H. Sport and Advertising. Tehran. Amir Kabir. 2018. (in persain).
6. Eagly AH, Chaiken S. Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), the handbook of social psychology .New York: McGraw-Hill. 1998.
7. Atkinson RC, Atkinson RL, Smith EE, Bem DJ, Nolen-Hoeksema S. Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. Tehran. Roshd. 2018. (in Persian).
8. Fazio RH. Attitudes as object-evaluation associations of varying strength, Social Cognition. 2007;25(5): 603-37. [DOI:10.1521/soco.2007.25.5.603]
9. Fishbein M. A consideration of beliefs, and their role in attitude measurement. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1967. 470p.
10. Keshmiri N, Elahi A R, Akbari Y H. Effectiveness of Through Sport Advertisement of MTN Irancell in Iran's Professional Football League Based on the AIDA Model. Sport Management Studies, 2017; 9(43): 39-60. (in Persian).
11. Pyun DY, James JD. A proposed relationship between beliefs about and attitude toward advertising through sport, International Journal of Sport Management. 2010; 11(4): 609-627.
12. Bauer RA. Greyser SA. Advertising in America: The consumer view, Boston: Harvard University Press. 1968. 250p.
13. Pyun DY.The Proposed Model of Attitude toward Advertising through Sport, the Florida State University. 2006. 280p.
14. Chittithaworn Ch, Islam Md A, Thooksoon O. Belief Dimensions and Viewer's Attitude towards TV Advertising in Thailand , International Journal of Marketing Studies. 2011; 3(1): 95-102. [DOI:10.5539/ijms.v3n1p95]
15. Muratovic A, Bjelica D, Popovic S. Examining belifs and Attitudes toward Advertising through sport among Montenegrin consumers. Physical Education and Sport, 2014; 21(2):95-104.
16. Shekari A, Mousavi N, Gholami A. Designing the Attitude toward Advertising Model through Mobile Social Networks, Journal of System Management, 2020: 1; 79-98.
17. Pyun DY, kwon HH, Chon TJ, Han JW. How does advertising through sport work? Evidence from college students in Singapore, European Sport Management Quarterly. 2012; 12(1): 43-63. [DOI:10.1080/16184742.2011.637172]
18. Popovic S, Beliefs about the Influence on Attitudes of Turkish University Students toward Advertising through Sport, Sport Mont 17 (2019) 2: 9-15. [DOI:10.26773/smj.190602]
19. Molnar S, Masanovic B, Bjelica D. Attitudes of Consumers from University of Novi Sad toward Advertising through Sport among the Frequency of Watching Sports Events, J. Anthr. Sport Phys. Educ. 2 (2018) 3: 9-14 [DOI:10.26773/jaspe.180702]
20. Behnam M, Tousi T. An Analysis of Relationship between Arousal, Pleasure, Attitude toward Advertisements, Consumers' Future Intention in Sport Service (University of Tehrans' students case study). Applied Research of Sport Managemen. 2014; 2(3): 47-60.
21. Kordloo H. Belief's and Attitude of Irannian Football Premier Leaque's Spectators toward Advertising through Sport. University of Kharazmi; 2012. 171p. (in Persian).
22. Kwan PY, Eze UC. The influence of quality, marketing and knowledge capabilities on business competitiveness. International Journal on Innovation and Learning. 2012; 11(3): 288-307. [DOI:10.1504/IJIL.2012.046067]
23. Wang Y,Sun Sh, Lei, W, Toncar M. Examining beliefs and attitudes toward online advertising among Chinese consumers, Direct Marketing: an International Journal. 2009; 3(1): 52-66. [DOI:10.1108/17505930910945732]
24. Masanovic, B. Attitudes of consumers from Autonomous Province of Vojvodina toward advertising through sport in relation with the frequen‌cy of watching sports events. Sport Mont. 2018; 16(3): 91-96. [DOI:10.26773/smj.181016]
25. Pyun DY, James JD. Enhancing advertising communications: Developing a model of beliefs about advertising through sport, International Journal of Sport Communication. 2009; 2: 1-20. [DOI:10.1123/ijsc.2.1.1]
26. Pyun DY, James JD, Kwon R. A reexamination of the factor structure of beliefs about advertising through sport: A Singapoore case, In Proceedings of the 6th Annual Conference of the Sport marketing Association, Australia. 2008.
27. Alwitt LF, Prabhaker PR. Functional and beliefs dimensions of attitudes to television advertising: Implications for copytesting, Journal of Advertising Research. 1992; 32(5): 30-42.
28. Eze UC, Lee CH. Consumers' Attitude towards Advertising. International Journal of Business and Management. 2012; 7(13): 94-108. [DOI:10.5539/ijbm.v7n13p94]
29. Bennett G, Ferreira M, Tsuji Y. Analyzing the effects of advertising type and antecedent on attitude towards advertising in sport, International Journal of Sport Marketing& Sponsorship. 2006; 8(1):56- 75. [DOI:10.1108/IJSMS-08-01-2006-B008]
30. Van heerden N, Kuiper A, Saar MH. Investigating sport celebrity endorsement and sport event sponsorship as promotional cues, South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2008; 30(2): 147-165. [DOI:10.4314/sajrs.v30i2.25996]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.