پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نحوه تدوین و ارسال مقاله به نشریه "پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی"

تدوین مقاله به دو قسمت محتوایی و شکلی دسته‌بندی می‌شود:
تنظیمات محتوایی مقاله:
- مقاله به زبان فارسی شیوا و روان، نگارش شود.
- در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه علمی (سمت و مرتبه علمی)، آدرس سازمانی، پست الکترونیکی و شناسه ORCID نویسنده یا نویسندگان، همچنین شماره تلفن و تلفن همراه مولف اصلی (فردی که برای مکاتبات بعدی مسئولیت دارد) درج گردد.
- ترتیب قرارگیری اجزای مقاله: عنوان لاتین، چکیده لاتین (۲۰۰ کلمه)، کلیدواژه‌های لاتین، چکیده لاتین ۱۵۰۰ کلمه‌ای، عنوان فارسی، چکیده فارسی (۲۰۰ کلمه)، کلیدواژه‌های فارسی، مقدمه، روش‌شناسی، یافتهها، بحث و نتیجهگیری، منابع.
- لازم است عنوان مقاله، خلاصه و روان با حداکثر ۱۵ کلمه باشد.
- چکیده فارسی و انگلیسی با هدف تنظیم خلاصه‌ای از مقاله و شامل  مقدمه، هدف مطالعه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری نهایی (به صورت ساختارمند) باشد. چکیده و کلیدواژه‌های انگلیسی باید ترجمه بخش فارسی باشد. چکیده مقاله، حداکثر ۲۰۰ کلمه است، که در متن آن مقدمه،  هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری مشخص شده باشد، لازم است واژگان کلیدی بر اساس مش (MeSh)  باشد. حداقل ۳ الی ۵ واژه کلیدی به کار رفته در مقاله باید به عنوان «واژه‌های کلیدی» در انتهای بخش مربوط به چکیده فارسی و انگلیسی ارائه گردد.
- مقدمه شامل بیان مسأله و هدف از انجام پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته است.
- روش‌شناسی تحقیق می‌بایست شامل شرح دقیق طرح پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه گیری، روش اندازهگیری، روشهای آماری به کار گرفته شده به نحوی که قابل تحلیل و تکرار توسط دیگران باشد همچنین دارای سرفصل فرعی (subheading) باشد.
- یافتههای تحقیق شامل یافته‌های کامل پژوهش است، که به صورت جدول و یا نمودار و توضیح پیرامون مهمترین بخشهای یافته‌ها نشان داده می‌شود. در صورت ارائه جدول، نمودار و شکل، عنوان جداول با بالانویس و شکلها و نمودارها با زیرنویس درج گردد.
- بحث و نتیجه‌گیری شامل شرح نکات مهم یافتههای آن مقاله و مقایسه آن با دیگر بررسی‌ها و توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف و بیان کاربردهای احتمالی یافته‌ها، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات پژوهشی بر مبنای این محدودیت ها و همچنین  نتیجه‌گیری نهایی است.
- منابع و مآخذی که از آنها در تهیه مقاله استفاده شده است، باید در متن، داخل پرانتز و با شماره ترتیبی که در متن استفاده شده، آورده شوند.
معرفی منابع و مآخذ الزاماً از شیوه منبع‌نویسی ونکوور Vancouver و با استفاده از نرم افزار EndNote درج گردد.
 انواع استناد به منابع به روش ونکوور Vancouver (جهت اطلاع بیشتر)
۱. استناد مقاله به مجله چاپی
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP)؛ هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله.عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات.
مثال:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. ۲۰۰۲; ۳۴۷(۴):۲۸۴-۷.
۲. استناد مقاله به مجله الکترونیکی
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله [اینترنت]. روز و ماه و سال انتشار [روز ماه و سال استناد به آن]؛دوره (جلد): شماره صفحات.
 URL: from Available Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. ۲۰۰۲ Jun [cited ۲۰۰۲ Aug ۱۲];۱۰۲ (۶):۹۶۶ - ۹۶۹.   
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/۲۰۰۲/june/Wawatch.html 
۳. استناد مقاله به یک وبگاه
نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [ سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد].
URL: from Available مثال:
نکته: در صورتی که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، بجای date از عبارت Undated یا Nodate استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.
American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association; ۲۰۱۱[undated ۲۰۱۱ April ۲۸; cited ۲۰۱۱ May ۴th] .
Available from: http://www.amaassn.org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic. page
۴. استناد به پایان نامه
نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان پایان نامه [dissertation] .[محل انتشار]: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.
مثال:
Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University College Dublin; ۲۰۰۹. ۲۷۰p.
۵.استناد به کتاب
- استناد به کتاب با یک نویسنده
نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.
مثال:
Bull M. Sound moves: iPod culture and urban experience. London: Routledge; ۲۰۰۷.
- استناد به کتاب با دو تا شش نویسنده
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. ۴th ed. St. Louis: Mosby; ۲۰۰۲.
- استناد به کتاب با بیش از ۶ نویسنده
برای شش نویسنده اول: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود و al et .عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:
Phillips H, Rogers B, Bernheim KL, Liu H, Hunter PG, Evans J, et al. Community medicine in action. New York: Eastern Press; ۲۰۰۵.
- استناد به کتاب که نویسنده آن یک سازمان است
نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:
Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep breed improvement program: performance results for lamb’s summer ۲۰۰۰. Cavan (Ireland): Department of Agriculture, Food and Rural Development; ۲۰۰۰.
- استناد به کتاب با یک یا چند ویراستار
برای همه ویراستاران: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. Editors . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:
Whisnant R, DesAutels P, editors. Global feminist ethics. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers; ۲۰۰۸.
- استناد به فصلی از یک کتاب ویراستاری شده
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان فصل. :In نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) ویراستار هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات. مثال:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; ۲۰۰۲. p. ۹۳-۱۱۳
۶. استناد به منابع فارسی در قالب مأخذنویسی انگلیسی ونکوور
برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی در قالب مأخذنویسی ونکوور؛ عنوان، نام نویسنده(گان)، و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عیناً از چکیده انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [Persian In  را اضافه می‌کنیم. زمانی که مقاله یا سندی به قدری قدیمی است که چکیده انگلیسی ندارد، صرفاً باید فقط در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه آن خودداری شود.
برای مقالات زیر چاپ، چون شماره Issue و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (۲۰۱۲ Forthcoming (استفاده می شود. در گذشته از عبارت Press In استفاده می شد، اما چون برخی ژورنالها فقط به صورت الکترونیکی هستند و نسخه چاپی ندارند، دیگر از این عبارت استفاده نمی شود.
۷. استناد به منابع غیر فارسی یا غیرانگلیسی
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله به زبان اصلی. نام مجله به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. زبان اصلی.
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. ۲۰۰۲;۱۲۲(۸):۷۸۵-۷. Norwegian.
در صورت تمایل، می توان عنوان مقاله را به انگلیسی ترجمه و در کروشه قرار داد. اما بقیه موارد مانند رفرنس بالا انجام می گیرد.
Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. ۲۰۰۲ Mar ۲۰;۱۲۲(۸):۷۸۵-۷. Norwegian.
*** لازم به ذکر است نویسندگان محترم باید تمامی منابع مقاله را به زبان انگلیسی در متن مقاله درج نمایند و همه منابع باید دارای کد دی‌اوآی DOI و به صورت هایپرلینک باشند.
*** منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در آخر منبع [ in Persian ] درج شود.
مثال:
Kooroshfard, N., Alizadeh, M.H., Kahrizy, S.  The Effect of Patellar Taping on Knee Joint Position Sense in Healthy and Patellofemoral Pain Syndrome Futsalist Women. Horizon Medical Sience. (۲۰۱۱). ۱۷(۲): ۲۹-۳۹ (in Persian)
نسخه اصلی مقاله از طریق لینک ارسال مقالات در سایت  به دفتر نشریه ارسال گردد.
نکته بسیار مهم: مقاله نباید برای چاپ به نشریه دیگری ارسال شده و یا قبلاً به چاپ رسیده باشد.
تنظیمات شکلی مقاله:
- مقاله باید در اندازه کاغذ، در یک ستون و با رعایت ۳ سانتیمتر حاشیه در سمت راست و چپ و ۳ سانتی متر از بالا و پائین و با یک خط فاصله در بین سطرها با استفاده از نرم افزار Word تایپ گردد. فاصله سطرها و پاراگراف‌ها در متن بایستی یک خط فاصله (single) باشد.
- عنوان اصلی مقاله با قلم ۱۶ B Titr و در وسط باشد. اسم یا اسامی نویسندگان با قلم ۱۲B Lotus  و در وسط باشد. نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم ۱۱ B Lotus  و در وسط باشد. عناوین هر بخش شامل مقدمه و روش شناسی و ... با قلم ۱۳  B Titr و در گوشه راست باشد. تیترهای فرعی مقاله با قلم ۱۱  B Titr و در گوشه راست باشد. متن چکیده با قلم ۱۳ B Lotus  باشد. واژه­ های کلیدی در زیر چکیده مقاله با قلم ۱۳ Lotus  B نوشته شود. بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه ­گیری، تشکر و قدردانی و ... با قلم ۱۳Lotus  B تنظیم گردد. بالانویس جداول و زیر نویس شکل­ ها و نمودارها با قلم ۱۱ B Lotus و در وسط تنظیم گردد. متن داخل جداول، شکل ­ها و نمودارها با قلم ۱۰ B Lotus تنظیم شود. همچنین، اعداد داخل جداول به زبان فارسی تنظیم گردد. منابع فارسی بایستی با قلم ۱۱ B Lotus و منابع انگلیسی با قلم ۱۱ Arial نوشته شود.
- چکیده انگلیسی: عنوان مقاله با قلم ۱۳ Arial ، اسامی افراد با قلم ۱۱ Arial و چکیده با قلم ۱۳ Arial تنظیم گردد.
- تعداد صفحات مقاله، بیش از ۱۲ صفحه نباشد.

- مقاله جهت ارسال فقط در قالب یک فایل (شامل مقاله، مشخصات نویسندگان، جداول، نمودارها و شکلها) به سایت نشریه ارسال گردد.
- کلیه مقالات توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی و پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار میگیرد.  
نکات مهم:
- از زیرنویس کردن اسامی لاتین پرهیز شود. فقط واژه ها و اصطلاحات تخصصی را می‌توان زیرنویس کرد.
- از قرار دادن جدول و نمودار با فرمت عکس پرهیز شود.
- شماره صفحه به صورت وسط چین در پایین صفحه و به زبان فارسی قید گردد.

ارسال چکیده بلند انگلیسی (۱۵۰۰ کلمه‌ای) در مرحله پذیرش مقاله
 با عنایت به چشم‌انداز و نشریات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی و به منظور  کیفی‌سازی و نمایه‌سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده انگلیسی مبسوط ۱۵۰۰ کلمه‌ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تأکید بر مواد و روش و نتایج، توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسئولیت ارسال چکیده مبسوط انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده مبسوط انگلیسی از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

 راهنمای نگارش چکیده مبسوط انگلیسی  (Extended Abstract)
- عنوان مقاله
- نام نویسندگان
- وابستگی سازمانی نویسندگان
- یک پاراگراف ۱۰۰ کلمه‌ای مقدمه، یک پاراگراف ۱۵۰ کلمه‌ای چالش‌ها و ضرورت‌های تحقیق و یک پاراگراف ۵۰ کلمه‌ای اهداف مقاله (۳۰۰ کلمه)
- مواد و روش‌ها (۴۰۰ کلمه)
- یافته‌ها (۴۰۰ کلمه)و یک جدول و نمودار
- نتیجه‌گیری (۲۵۰ کلمه)
- کلید واژه‌ها (شش کلید واژه بر اساس مش)
- پیام مقاله (۱۵۰ کلمه)

***توجه***
 طبق آیین‌نامه کمیسیون بررسی نشریات، "نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی‌توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند". پیرو این بند آیین‌نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای پژوهشی نشریه مقرر شده است هر نویسنده حداکثر سه مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی‌تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.
*این مصوبه از مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ اجرا می‌شود.*
***************************************************
به اطلاع می‌رساند نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پایبند به قوانین بین‌المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده‌سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره است. هرگونه سوء‌رفتار مشکوک در طی مرور و فرایند داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین جهت جلوگیری از سرقت علمی، مقالات رسیده به نشریه در اولین مرحله توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب نشریه بررسی شده و در صورتی که میزان مشابهت مقاله دریافتی با مدارک علمی ثبت شده، بیش از ۱۰ درصد باشد، مقاله مورد نظر بدون هیچ گونه بررسی بیشتر رد خواهد شد.
نکات قابل توجه نویسندگان: چاپ مقاله بعد از انجام داوری و اعلام پذیرش، با پرداخت هزینه  امکان‌پذیر است (جزئیات پرداخت در قسمت هزینه داوری و چاپ، قید شده است)؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.
نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find-1.48.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب