پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- ارزیابی نشریه
ارزیابی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/9 | 
# سال ارزیابی عنوان نشریه گروه علمی زیر گروه گرایش نام مدیر مسئول نام سردبیر امتیاز رتبه
۱ ۱۴۰۱ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی تربیت بدنی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علیرضا الهی عـباس بهـرام ۸۱۱ الف
۲ ۱۴۰۰ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی تربیت بدنی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علیرضا الهی عـباس بهـرام ۸۲۹ الف
۳ ۱۳۹۹ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی تربیت بدنی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علیرضا الهی عـباس بهـرام ۷۴۰,۵ ب
۴ ۱۳۹۸ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی تربیت بدنی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علیرضا الهی عـباس بهـرام ۶۳۴ ب
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.133.41.fa
برگشت به اصل مطلب