پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- تفاهم نامه همکاری
تفاهم نامه هماری با انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
 
این فصلنامه با انجمن های علمی رفتارحرکتی- روانشناسی ورزش، تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.132.39.fa
برگشت به اصل مطلب