پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- آمار نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 


بر روی نمودار کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.130.38.fa
برگشت به اصل مطلب