پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- فرم تعهد چاپ مقاله
فرم تعهد چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
فایل‌ها و فرم‌های لازم:
چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).

لطفاً فرم تعهدنامه نویسندگانمقاله را تکمیل کنید و همزمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایید:
journalrsmyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.125.33.fa
برگشت به اصل مطلب