پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- پایگاه های نمایه کننده
نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی توسط نمایه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:
 


 

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.14.fa
برگشت به اصل مطلب