راهنمای نویسندگان

نحوه تدوین و ارسال مقاله

مقاله به زبان فارسی شیوا و روان نگارش شود. 

در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان با رعایت اولویت، درجه علمی نویسندگان (سمت و مرتبه علمی)، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی، کد­پستی و تلفن همراه مولف اصلی (فردی که برای مکاتبات بعدی مسئولیت دارد) درج گردد. 

ترتیب قرارگیری اجزای مقاله: عنوان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌­های انگلیسی، عنوان، چکیده فارسی، کلیدواژه ­های فارسی، مقدمه، روش‌شناسی، یافته­ ها، بحث و نتیجه­‌گیری، منابع،.

عنوان مقاله خلاصه و روان با حداکثر ۱۵ کلمه باشد. 

چکیده فارسی و انگلیسی با هدف تنظیم خلاصه ­ای از مقاله و شامل  مقدمه، هدف مطالعه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری نهایی باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه).   چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی باید ترجمه بخش فارسی باشد.   

حداقل ۳ الی ۵ واژه کلیدی به کار رفته در مقاله باید به عنوان «واژه‌­های کلیدی» در انتهای بخش مربوط به چکیده فارسی و انگلیسی ارائه گردد.

مقدمه شامل بیان مسأله و هدف از انجام پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته می باشد.

روش ­شناسی تحقیق می ­بایست شامل شرح دقیق طرح پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه ­گیری، روش اندازه­گیری، روش­ های آماری به کار گرفته شده به نحوی که قابل تحلیل و تکرار توسط دیگران باشد. 

یافته­ های تحقیق شامل یافته ­های کامل پژوهش می ­باشد که به صورت جدول و یا نمودار و توضیح پیرامون مهم­ترین بخش­ های یافته ­ها نشان داده می ­شود. در صورت ارائه جدول، نمودار و شکل، عنوان جداول با بالانویس و شکل­ ها و نمودارها با زیرنویس درج گردد. 

بحث و نتیجه ­گیری شامل شرح نکات مهم یافته­ های آن مقاله و مقایسه آن با دیگر بررسی ­ها و توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف و بیان کاربردهای احتمالی یافته‌ها و نتیجه ­گیری می ­باشد. 

منابع و مآخذی که از آنها در تهیه مقاله استفاده می­‌شود، باید در متن، داخل پرانتز و با شماره ترتیبی که در متن استفاده شده، آورده شوند. 

 

معرفی منابع و مآخذ الزاماً از شیوه منبع نویسی ونکوور Vancouver

و با استفاده از نرم افزار EndNote درج گردد.

 

انواع استناد به منابع به روش ونکوور Vancouver

۱. استناد مقاله به مجله چاپی

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP)؛ هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله.عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات.
مثال:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. ۲۰۰۲; ۳۴۷(۴):۲۸۴-۷.

۲. استناد مقاله به مجله الکترونیکی

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله [اینترنت]. روز و ماه و سال انتشار [روز ماه و سال استناد به آن]؛دوره (جلد): شماره صفحات.

 URL: from Available Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. ۲۰۰۲ Jun [cited ۲۰۰۲ Aug ۱۲];۱۰۲ (۶):۹۶۶ - ۹۶۹.    

Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/۲۰۰۲/june/Wawatch.html  

۳. استناد مقاله به یک وبگاه

نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [ سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد].

URL: from Available مثال:

نکته: در صورتی که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، بجای date از عبارت Undated یا Nodate استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.

American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association; ۲۰۱۱[undated ۲۰۱۱ April ۲۸; cited ۲۰۱۱ May ۴th] .
Available from: http://www.amaassn.org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic. page

۴. استناد به پایان نامه

نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان پایان نامه [dissertation] .[محل انتشار]: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University College Dublin; ۲۰۰۹. ۲۷۰p.

۵.استناد به کتاب

- استناد به کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Bull M. Sound moves: iPod culture and urban experience. London: Routledge; ۲۰۰۷.

- استناد به کتاب با دو تا شش نویسنده

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. ۴th ed. St. Louis: Mosby; ۲۰۰۲.

- استناد به کتاب با بیش از ۶ نویسنده

برای شش نویسنده اول: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود و al et .عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Phillips H, Rogers B, Bernheim KL, Liu H, Hunter PG, Evans J, et al. Community medicine in action. New York: Eastern Press; ۲۰۰۵. 

- استناد به کتاب که نویسنده آن یک سازمان است

نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep breed improvement program: performance results for lamb’s summer ۲۰۰۰. Cavan (Ireland): Department of Agriculture, Food and Rural Development; ۲۰۰۰.

- استناد به کتاب با یک یا چند ویراستار

برای همه ویراستاران: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. Editors . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Whisnant R, DesAutels P, editors. Global feminist ethics. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers; ۲۰۰۸. 

- استناد به فصلی از یک کتاب ویراستاری شده

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان فصل. :In نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) ویراستار هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات. مثال:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; ۲۰۰۲. p. ۹۳-۱۱۳ 

۶. استناد به منابع فارسی در قالب مأخذنویسی انگلیسی ونکوور

برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی در قالب مأخذنویسی ونکوور؛ عنوان، نام نویسنده(گان)، و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عیناً از چکیده انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [Persian In  را اضافه می‌کنیم. زمانی که مقاله یا سندی به قدری قدیمی است که چکیده انگلیسی ندارد، صرفاً باید فقط در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه آن خودداری شود.

برای مقالات زیر چاپ، چون شماره Issue و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (۲۰۱۲ Forthcoming (استفاده می شود. در گذشته از عبارت Press In استفاده می شد، اما چون برخی ژورنالها فقط به صورت الکترونیکی هستند و نسخه چاپی ندارند، دیگر از این عبارت استفاده نمی شود.

۷. استناد به منابع غیر فارسی یا غیرانگلیسی

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام (با حروف بزرگ CAP) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله به زبان اصلی. نام مجله به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. زبان اصلی.

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. ۲۰۰۲;۱۲۲(۸):۷۸۵-۷. Norwegian.

در صورت تمایل، می توان عنوان مقاله را به انگلیسی ترجمه و در کروشه قرار داد. اما بقیه موارد مانند رفرنس بالا انجام می گیرد.

Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. ۲۰۰۲ Mar ۲۰;۱۲۲(۸):۷۸۵-۷. Norwegian.

*** لازم به ذکر است که نویسندگان محترم باید تمامی منابع مقاله را به زبان انگلیسی در متن مقاله درج نمایند.***
 

*** منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در آخر منبع [ in Persian ] درج شود. 

مثال:

Kooroshfard, N., Alizadeh, M.H., Kahrizy, S.  The Effect of Patellar Taping on Knee Joint Position Sense in Healthy and Patellofemoral Pain Syndrome Futsalist Women. Horizon Medical Sience. (۲۰۱۱). ۱۷(۲): ۲۹-۳۹ (in Persian) 

نسخه اصلی مقاله از طریق لینک ارسال مقالات در سایت  به دفتر نشریه ارسال گردد. مقاله نباید برای چاپ به نشریه دیگری ارسال شده و یا قبلاً به چاپ رسیده باشد. 

مقاله باید در اندازه کاغذ A۴، در یک ستون و با رعایت ۳ سانتیمتر حاشیه در سمت راست و چپ و ۳ سانتی متر از بالا و پائین و با یک خط فاصله در بین سطرها با استفاده از نرم افزار Word تایپ گردد. فاصله سطر­ها و پاراگراف ها در متن بایستی یک خط فاصله (single) باشد.

عنوان اصلی مقاله با قلم ۱۶ B Titr و در وسط باشد. اسم یا اسامی نویسندگان با قلم ۱۲B Lotus  و در وسط باشد. نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم ۱۱ B Lotus  و در وسط باشد. عناوین هر بخش شامل مقدمه و روش شناسی و ... با قلم ۱۳  B Titr و در گوشه راست باشد. تیترهای فرعی مقاله با قلم ۱۱  B Titr و در گوشه راست باشد. متن چکیده با قلم ۱۳ B Lotus  باشد. واژه­ های کلیدی در زیر چکیده مقاله با قلم ۱۳ Lotus  B نوشته شود. بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه ­گیری، تشکر و قدردانی و ... با قلم ۱۳Lotus  B تنظیم گردد. بالانویس جداول و زیر نویس شکل­ ها و نمودارها با قلم ۱۱ B Lotus و در وسط تنظیم گردد. متن داخل جداول، شکل ­ها و نمودارها با قلم ۱۰ B Lotus تنظیم شود. همچنین، اعداد داخل جداول به زبان فارسی تنظیم گردد. منابع فارسی بایستی با قلم ۱۱ B Lotus و منابع انگلیسی با قلم ۱۱ Arial نوشته شود.

چکیده انگلیسی: عنوان مقاله با قلم ۱۳ Arial ، اسامی افراد با قلم ۱۱ Arial و چکیده با قلم ۱۳ Arial تنظیم گردد.

مقاله جهت ارسال فقط در قالب یک فایل (شامل مقاله، مشخصات نویسندگان، جداول، نمودارها و شکل­ها) به سایت نشریه ارسال گردد.

کلیه مقالات توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی و پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار می­گیرد.   

نکات مهم:

-  از زیرنویس کردن اسامی لاتین پرهیز شود. فقط واژه ها و اصطلاحات تخصصی را می توان زیرنویس کرد.

-  از قرار دادن جدول و نمودار با فرمت عکس پرهیز شود.

-  شماره صفحه به صورت وسط چین در پایین صفحه و به زبان فارسی قید گردد.


 

***توجه***
 

  • طبق آیین‌نامه کمیسیون بررسی نشریات، "نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید،  آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند". پیرو این بند آیین‌نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای پژوهشی نشریه مقرر شده است هر نویسنده حداکثر سه مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی‌تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.
*این مصوبه از مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اجرا می‌شود.*
************************************************************************
به اطلاع می‌رساند نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده‌سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره است. هرگونه سوء‌رفتار مشکوک در طی مرور و فرایند داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین جهت جلوگیری از سرقت علمی، مقالات رسیده به نشریه در اولین مرحله توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب نشریه بررسی شده و در صورتی که میزان مشابهت مقاله دریافتی با مدارک علمی ثبت شده، بیش از ۱۰ درصد باشد، مقاله مورد نظر بدون هیچ گونه بررسی بیشتر رد خواهد شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).


 


دفعات مشاهده: 13428 بار   |   دفعات چاپ: 597 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb