دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )                   جلد 8 شماره 15 صفحات 79-65 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


چکیده:   (4530 مشاهده)
پژوهش حاضر به‌منظور سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان زن و مرد فروشگاه‌های ورزشی شهر شیراز بودند که قصد خرید پوشاک ورزشی مجید ( ) را داشتند که توسط علی کریمی صحه‌گذاری شده بود. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه از طریق فرمول حجم جامعه نامعین کوکران، حجم نمونه تعیین گردید (185=N). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استین و ژانگ (2005) بود که در بین نمونه‌های پژوهش به‌صورت هدفمند توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی بررسی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه مذکور پس از حذف پنج سؤال از طریق تحلیل اکتشافی و دو سؤال از طریق تحلیل عاملی تأییدی از پنج مؤلفه و سی گویه تشکیل شده که 812/55 درصد واریانس صحه‌گذاری ورزشکاران را تبیین می‌کند. همچنین بررسی پارامترهای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پرسشنامه صحه‌گذاری با پنج عامل و شاخص‌های مناسب برازش تأیید شد. دیگر نتایج نشان داد که بین مؤلفه­های توان ستاره بودن، منبع جذابیت، صداقت حرفه­ای، شخصیت دوست‌داشتنی و تیپ شخصیتی ورزشکار با مفهوم صحه­گذاری ارتباط معناداری وجود داشته که حاکی از وجود یک ساختار عاملی و روایی سازه مناسب می­باشد.
متن کامل [PDF 1549 kb]   (1484 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1394/6/2 | پذیرش: 1396/3/16 | انتشار: 1397/5/24

فهرست منابع
1. رسولی، سید مهدی، ساعت‌چیان، وحید، الهی، علیرضا (1393). "پیش‌بینی توان صحه‌گذاری بر قصد خرید مشتریان". مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 6 (24)، ص: 74-59.
2. قاسمی، وحید (1388). "مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics". تهران. انتشارات جامعه شناسان.
3. Till, B. D., Stanley, S. M., & Priluck, R. (2008). Classical conditioning and celebrity endorsers: An examination of belongingness and resistance to extinction. Psychology & Marketing, 25(2), 179-196. [DOI:10.1002/mar.20205]
4. Spry, A., Pappu, R., & Bettina Cornwell, T. (2011). Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity. European Journal of Marketing, 45(6), 882-909. [DOI:10.1108/03090561111119958]
5. Flint, S., Peake, R., Plumley, D., Polyakova, O., Reale, S., Wilson, R., ... & Phoenix, F. (2015). The impact of athlete endorsement on estimates of nutritional content of food meals. Appetite, (87), 395. [DOI:10.1016/j.appet.2014.12.174]
6. Lear, K. E., Runyan, R. C., & Whitaker, W. H. (2009). Sports celebrity endorsements in retail products advertising. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4), 308-321. [DOI:10.1108/09590550910948547]
7. Siang, G., & Sulaiman, Z. (2013). Sports Shoes Purchase Intention among Malaysian Volleyball Players vs. Non-Volleyball Players: A Conceptual Paper. International Journal of Organizational Leadership.2 (1), 45-51. [DOI:10.33844/ijol.2013.60306]
8. Petrecca, L. (2006). Product placement-you can't escape it. USA Today, 10.
9. Stafford, M. R., Spears, N. E., & Hsu, C. K. (2003). Celebrity images in magazine advertisements: An application of the visual rhetoric model. Journal of current issues & research in advertising, 25(2), 13-20. [DOI:10.1080/10641734.2003.10505145]
10. Canning, L. E., & Lagast, J, (2006). Using a third party in business-to-business (B2B) Communication: toward a terminology framework. 24th IMP Conference, Uppsala University, Sweden.
11. Speck, P. S., Schumann, D. W., & Thompson, C. (1988). Celebrity endorsements-scripts, schema and roles: Theoretical framework and preliminary tests. Advances in consumer research, 15(1), 69-76.
12. Costanzo, P. J., & Goodnight, J. E. (2006). Celebrity endorsements: Matching celebrity and endorsed brand in magazine advertisements. Journal of Promotion Management, 11(4), 49-62. [DOI:10.1300/J057v11n04_05]
13. Muda, M., Musa, R., & Putit, L. (2010, December). Determinants of attitude toward celebrity-endorsed advertisements: A conceptual model. In Science and Social Research (CSSR), 2010 International Conference on (pp. 635-640). IEEE. [DOI:10.1109/CSSR.2010.5773858]
14. Stone, G., Joseph, M., & Jones, M. (2003). An exploratory study on the use of sports celebrities in advertising: a content analysis. Sport Marketing Quarterly, 12(2), 94-102.
15. Lynch, J., & Schuler, D. (1994). The matchup effect of spokesperson and product congruency: A schema theory interpretation. Psychology & Marketing, 11(5), 417-445. [DOI:10.1002/mar.4220110502]
16. Till, B. D., & Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: Physical attractiveness, expertise, and the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. Journal of advertising, 29(3), 1-13. [DOI:10.1080/00913367.2000.10673613]
17. Fink, J. S., Parker, H. M., Cunningham, G. B., & Cuneen, J. (2012). Female athlete endorsers: Determinants of effectiveness. Sport Management Review, 15(1), 13-22. [DOI:10.1016/j.smr.2011.01.003]
18. Renton, K (2009). Impact of Athletic Endorsements On Consumers Intentions. A Dissertation submitted to the Department of Textiles and Consumer Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
19. Seno, D., & Lukas, B. A. (2007). The equity effect of product endorsement by celebrities: A conceptual framework from a co-branding perspective. European Journal of Marketing, 41(1/2), 121-134. [DOI:10.1108/03090560710718148]
20. Morgan, G. (2004). Spending on sport sponsorship? Just think of it as a transfer fee. Marketing Week, 27(11), 18-19.
21. Sheu, J. B. (2010). A hybrid dynamic forecast model for analyzing celebrity endorsement effects on consumer attitudes. Mathematical and Computer Modelling, 52(9), 1554-1569. [DOI:10.1016/j.mcm.2010.06.020]
22. Yu, C. C. (2005). Athlete endorsement in the international sports industry: A case study of David Beckham. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 6(3), 189. [DOI:10.1108/IJSMS-06-03-2005-B007]
23. Muda, M., Musa, R., Mohamed, R. N., & Borhan, H. (2014). Celebrity Entrepreneur Endorsement and Advertising Effectiveness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 11-20. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.04.002]
24. Charbonneau, J., & Garland, R. (2005). Celebrity or athlete? New Zealand advertising practitioners' views on their use as endorsers. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7(1), 35. [DOI:10.1108/IJSMS-07-01-2005-B006]
25. Buksa, I., & Mitsis, A. (2011). Generation Y's athlete role model perceptions on PWOM behaviour. Young Consumers, 12(4), 337-347. [DOI:10.1108/17473611111185887]
26. Braunstein, J. R., & Zhang, J. J. (2005). Dimensions of athletic star power associated with Generation Y sports consumption. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 6(4), 242. [DOI:10.1108/IJSMS-06-04-2005-B006]
27. Leech, N; Barret, K; Morgan, G (2005); SPSS for intermediate statistics, Use and interpretation. Psychology Press, 2nd Eddition.
28. Aroijan KJ, Norris AE.(2005). Confirmatory Factor Analysis. In: Munro BH. Statistical Methods for Health Care Research. 5th ed. New York: Lippincott. 351-375.
29. Tabachnick BG, Fidell LS (2007). Using multivariate statistics. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon.
30. Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Psychology Press. [DOI:10.4324/9780203774762]
31. Kambitsis, C., Harahousou, Y., Theodorakis, N., & Chatzibeis, G. (2002). Sports advertising in print media: the case of 2000 Olympic Games. Corporate Communications: An International Journal, 7(3), 155-161. [DOI:10.1108/13563280210436763]
32. Quintana, S. M., & Maxwell, S. E. (1999). Implications of recent developments in structural equation modeling for counseling psychology. The Counseling Psychologist, 27(4), 485-527. [DOI:10.1177/0011000099274002]
33. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford press.
34. Terry, P. C., Lane. A. M., & Fogarty, G. (2003). Construct Validity of the Profile of Mood States-A for Use with Adults. Psychology of Sport and Exercise, 4, 125-39. [DOI:10.1016/S1469-0292(01)00035-8]
35. Harrington, D. (2008). Confirmatory factor analysis. Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001]
36. MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological methods, 1(2), 130. [DOI:10.1037/1082-989X.1.2.130]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.