دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )                   جلد 5 شماره 9 صفحات 109-118 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2410 مشاهده)

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزه در هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان و
1921 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و خدمت - کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که در سال تحصیلی 29
بودهاند. ازآنجاکه حجم جامعۀ آماری بیش از 11111 نفر بود، براساس جدول نمونهگیری مورگان، تعداد نمونه 983 نفر
تعیین شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای هویّت تیمی تریل و جیمز ) 9111 ( و انگیزش گائو و همکاران
9112 ( استفاده شد. روایی پرسشنامهها را استادان تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب (
1 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون / 1 و 88 / آلفای کرونباخ بهترتیب 23
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش هواداران رابطۀ معنیداری با هویت تیمی
همچنین بهجز متغیر گریختن )فرار از روزمرگی(، بقیه متغیرها )تعامل اجتماعی، .) p< 1/ و 10 R =1/ آنان دارد ) 88
سرگرمی، وابستگی تیمی، موفقیت و خانواده( توانستند پیشبین معناداری برای هویت تیمی و پیشبینیکننده قویتری
1=ضریب استاندارد سرگرمی (.

متن کامل [PDF 654 kb]   (1553 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱/۲۴